Deklaracja dostępności

Wstęp

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cmentarz.zgmwagrowiec.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa cmentarz.zgmwagrowiec.pl. spełnia wymagania dotyczące dostępności.

 • Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 oraz WCAG 2.1 (AA),
 • W celu ułatwienia nawigacji po stronach witryny, dla osób korzystających z klawisza TAB klawiatury, został wdrożony mechanizm Skip link, umożliwiający szybkie przejście do najważniejszych elementów strony (menu, treść, wyszukiwarka),
 • W celu łatwego zidentyfikowania aktualnego miejsca kursora wdrożono czytelny focus dla wszystkich elementów strony,
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takie jak Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu,
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z innymi programami i technologiami wspierającymi użytkowników (np. programy do odczytu treści strony),
 • Linki – wszystkie linki otwierające treść w nowym oknie zostały odpowiednio oznaczone i informują użytkownika o otwarciu nowego okna przed podjęciem czynności,
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu dokłada starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych,
 • Serwis oparty jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Data publikacji strony cmentarz.zgmwagrowiec.pl: 2012-07-16
 • Data ostatniej aktualizacji strony: 2022-01-07
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-01-07
 • Strona aktualizowana na bieżąco.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
 • W menu "Kontakt" zawarte są dane teleadresowe instytucji.
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Libelta 9, 62-100 Wągrowiec, tel. 67/2685-222, e-mail: biuro@zgmwagrowiec.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Libelta 9 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Pomieszczenia biurowe usytuowane są na 1 piętrze
 • Przy wejściu do budynku zamontowano domofon oraz skrzynkę podawczą
 • Przy budynku nie są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • Brak ubikacji dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak windy
 • Brak pętli indukcyjnych

Kaplica i WC w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Skockiej 40 są dostępne dla osób niepełnosprawnych:

 • Pomieszczenia znajdują się na parterze bez stopni schodowych
 • Brak wydzielonych miejsc parkingowych
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak pętli indukcyjnych

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Warte uwagi