Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i/lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu z siedzibą w Wągrowcu, ul. Libelta 9;
  2. inspektorem ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu jest Pan Krzysztof Pukaczewski, pukaczewski@hotmail.com;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia kosztów związanych z  pochówkiem (w szczególności: udostępnienia miejsca pochówku na cmentarzu, korzystania z sali ceremonii, korzystania z chłodni, opłaty za nienaruszalność grobu, postawienia nagrobka, likwidacją nagrobka itp.) i/lub wjazdu na teren cmentarza i/lub rezerwacją miejsca pod grób;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, np. policja, sąd, komornik sądowy itp., a podmiotem przetwarzającym w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest firma ArtLook Gallery s. c.;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 20 lat;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo żądania do przenoszenia danych, prawo żądania wniesienia sprzeciwu, prawo żądania do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zależne od szczegółowego celu albo wymogiem ustawowym albo wymogiem prawnym albo jest oparte o Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczenie lub niepodjęcie działań administratora na Pani/Pana rzecz;
  10. Pani/Pana dane osobowe posiadamy w związku z udostępnieniem nam przez upoważniony przez Panią/Pana zakład pogrzebowy.

Warte uwagi